Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017 (303)

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της - την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Εγκρίνει : α. Την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών», με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού . β. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία α. Την έγκριση του με αριθ. πρωτ. 20631/ 21-8-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Ηλεκτρονικού – Μηχανογραφικού Εξοπλισμού. β. Την Κατακύρωση της Προμήθειας…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την Ανάδειξη της εταιρείας «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔ.ΕΠΙΧ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.», ως προσωρινού ανάδοχου, για το διαγωνισμό ««Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε εργοταξιακούς χώρους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού»…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την ανάδειξη της εταιρίας «ΠΑΝ-ΒΑΝ-ΠΛΑΣΤ ΣΤ.ΒΑΛΑΗΣ Ε.Ε.», ως προσωρινού ανάδοχου, για τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» συνολικής αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΒΡΠαΒΤΚΗΚ ρνύϊξδ Την Αποδοχή Δωρεάς, ύψους ήξφσ ψκμκέεϊξ (5.000) σχς, από τον κ. Κέλϊγρ Υτρώξθ, για την ενίσχυση του 23ου Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός