Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017 (303)

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 1. Την εισήγηση, 2. Την τήρηση τησ νόμιμης διαδικασίας Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση του από 18-7-2017 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Απαλλαγή, του υπαλλήλου κ. Γεωργίου Βασιλάκη, από κάθε ευθύνη, ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 778/2017 χρηματικού εντάλματος ποσού 800,00€
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Παράσταση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 29-9-2017, των Δικηγόρων του Δήμου κ.κ. κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου (παρ’ Αρείω Πάγω με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 10373), Προϊστάμενου…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την Κατακύρωση της Υπηρεσίας : «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για την αξιολόγηση δομών και των οργανωτικών του αναγκών και την…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, περί κατακύρωσης της σύμβασης και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Εγκρίνει : α. Την υπ’ αριθ. 2017180 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός