Διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και πιλοτικές εφαρμογές...”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Είδος Αναθέτουσας Αρχή

Δήμος Παπάγου - Χολαργού - Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής

Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ)

8.858.722,90  € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

Δικαίωμα Ρήτρας Αναθεώρησης – Προαιρέσεις (ΣΠΥ)

Σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγ. 1, περίπτωση α, του ν. 4412/2016

Τύπος Διαγωνισμού

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας - Τιμής

Ταξινόμηση βάση CPV

50232100-1

Είδος Σύμβασης

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ)

Διάρκεια

12 έτη, μετά την αναβάθμιση του Συστήματος

Χρηματοδότηση (προέλευση)

Ίδιοι Πόροι προερχόμενοι από τα Ανταποδοτικά Τέλη Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

Χρηματοδότηση (ΚΑ)

Η δαπάνη για τη ΣΠΥ βαρύνει την με Κ.Α. : 20-6279.0005  σχετική πίστωση (πολυετής επένδυση)

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Εφημερίδα των ΕΚ

21/09/2018

Aνάρτηση της Διακήρυξης σε:

 

Ιστοσελίδα:  https://www.dpapxol.gov.gr/, Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης

Δέκα  (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών του Διαγωνισμού

Διαδικτυακή πύλη διενέργειας  Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Υποβολή  Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου:

 Διεύθυνση - Περικλέους 55, Χολαργός

Ημερομηνία & Ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών

27/09/2018, & ώρα Ελλάδας 11:00

Αρμόδιος για πληροφορίες

Κωνσταντίνος Κωνστάντιος,

τηλ: +30 213-2002.800, kkonstantios@dpapxol.gov.gr

Ημερομηνία & Ώρα Λήξης  Υποβολής Προσφορών

2/11/2018 & ώρα Ελλάδας 11:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  Προσφορών

14/11/2018, & ώρα Ελλάδας 11:00

Ο Δήμος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφοράς και από πλευράς βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής, προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ) με τίτλο: Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και πιλοτικές εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας”. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις : https://www.dpapxol.gov.gr/ & www.promitheus.gov.gr.

Ο Δήμος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφοράς και από πλευράς βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής, προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ) με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού ».

Η εκτιμώμενη αξία της ΣΠΥ για την παροχή των Υπηρεσιών, προκύπτει από την εξοικονόμηση της Ενεργειακής Κατανάλωσης στη διάρκεια των 12 ετών ανέρχεται στο ποσό των 10.984.816,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  8.858.722,90 € - ΦΠΑ: 2.126.093,50  €). Από το ποσό εξοικονόμησης της Ενεργειακής Κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης - ΣΕΑ), και οι τιμές έχουν υπολογιστεί για το έτος βάσης Ενεργειακής Κατανάλωσης στην τιμή kWh: 0,1479 για το αντίστοιχο έτος και το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου. Σε ότι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αυτές περιλαμβάνουν 4.702  Φωτιστικά.

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

 1. Την εγκατάσταση νέων Φωτιστικών σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, με βάση την αντιστοίχηση που δίδεται στο Παράρτημα 3 της παρούσας.
 2. Τη λειτουργία "Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (Pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, αλλά και σε επίπεδο φωτιστικού σώματος, για όσα φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες και αφορούν παροχή υπηρεσιών τύπου smart cities.
 3. Σύστημα περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).
 4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Common Procurement Vocabulary - CPV) η σύμβαση ταξινομείται με CPV υπό τους εξής κωδικούς:

Υπηρεσίες Διαχείρισης Συστήματος Φωτισμού Δημοσίου Χώρου

CPV: 50232100-1

στην υπηρεσία με αντικείμενο :

«Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημόσιου Φωτισμού»

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του υπάρχοντος Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων περιγράφονται στο Παράρτημα 3: «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας. Η συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας από την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, θα είναι τουλάχιστον 65% (χωρίς τη χρήση adaptive lighting), επί ποινή αποκλεισμού για τους υποψηφίους Αναδόχους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ και σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα για τις Ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, ότι:

 • Στην Προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται η έκταση και το είδος και το ποσοστό (%) συμμετοχής των μελών της Ένωσης, το ποσοστό συμμετοχής καθορίζει και ποσοστό αμοιβής του κάθε μέλους της ένωσης ή της προσωρινής σύμπραξης.
 • Όλα τα μέλη της Ένωσης θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου,
 • Οι Ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το αντικείμενο της παρούσας κατακυρωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την Ένωση να περιβληθεί ορισμένης νομικής μορφής.
 • Οι Ενώσεις υποβάλλουν κοινή προσφορά και τα μέλη τους θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της ΣΠΥ.

Κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Ενώσεις ή προσωρινές συμπράξεις), δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές.

Η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου αποκλειστικά ως υπεργολάβου σε περισσότερα από ένα σχήματα, δεν επιτρέπεται και αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς.

Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τα ελάχιστα για το αντικείμενο της ΣΠΥ κριτήρια επιλογής, με τα οποία θα διασφαλίζεται ότι αυτός διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση ΣΠΥ.

Σε περίπτωση Ενώσεων Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις των παρακάτω σημείων 5.5α έως 5.5δ της παρούσας παρ., αρκεί να ικανοποιούνται τουλάχιστον από ένα μέλος της Ένωσης.

α. Καταλληλότητα για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι:

 1. Σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπου να αποδεικνύεται δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
 2. Επιπλέον, λόγω της φύσης του αντικειμένου, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βάση την Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011 “Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις” (ΦΕΚ 1228 Β’/2011). Εάν ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας έχει την έδρα του στο εξωτερικό, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο μητρώο Esco R

β. Οικονομική - Χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι Οικονομικοί Φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της ΣΠΥ, συγκεκριμένα, απαιτείται:

 1. να αποδεικνύουν, συνολικό γενικό κύκλο εργασιών (αυτοτελή έργα, κοινοπραξίες) για τις τρεις (3) τελευταίες Οικονομικές Χρήσεις ή για το διάστημα που αυτοί δραστηριοποιούνται, σε περίπτωση που είναι μικρότερο της τριετίας, τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο προς την αξία του Προϋπολογισμού της ΣΠΥ (άνευ ΦΠΑ).

γ. Τεχνική - Επαγγελματική ικανότητα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι Οικονομικοί Φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, καθώς και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.

Συγκεκριμένα, οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία τριετία, έχουν εκτελέσει:

 1. Ένα (1) δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ή έργα προμήθειας και εγκατάστασης Οδικού Φωτισμού LED με τηλεδιαχειριζόμενα φωτιστικά τεχνολογίας led. Για την τεκμηρίωση της απαίτησης αυτής, ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει α) Σύμβαση/Συμβάσεις, και β) Βεβαίωση / Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής Έργου / Έργων από τον Φορέα Ανάθεσης.
 2. Τρία (3) ή και περισσότερα έργα Προμήθειας και Εγκατάστασης Οδικού Φωτισμού LED ή Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα που έχουν υλοποιηθεί στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα. Για την τεκμηρίωση της απαίτησης αυτής, ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει α) Σύμβαση / Συμβάσεις, και β) Βεβαίωση / Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής Έργου / Έργων από τον Φορέα Ανάθεσης.
 • Να έχουν εκτελέσει στο χρονικό διάστημα κατά την τελευταία 3ετία, έργα με τη μορφή  Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), στον Δημόσιο  ή στον Ιδιωτικό Τομέα, που η συνολική τους αξία να είναι ≥10% του προϋπολογισμού του έργου άνευ Φ.Π.Α., ώστε να διασφαλίζεται ότι ο Ανάδοχος έχει την αντίστοιχη εμπειρία σε έργα υλοποίησης μέσω ΣΕΑ. Για την τεκμηρίωση της απαίτησης αυτής, ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει α) Σύμβαση/Συμβάσεις, και β) Βεβαίωση / Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής Έργου / Έργων από τον Φορέα Ανάθεσης.
 1. Ότι διαθέτουν κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση της ΣΠΥ, υποβάλλοντας πίνακα με το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στην Ομάδα Έργου, συνοδευόμενο με τα αντίστοιχα βιογραφικά - βεβαιώσεις. Το προσωπικό της απαιτούμενης Ομάδας Έργου ορίζεται ως εξής:
  • Ύπαρξη τουλάχιστον ενός Υπεύθυνου Υλοποίησης με 10 έτη εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων, ως Υπεύθυνος Έργων. Απαιτείται η προσκόμιση του πλήρους Βιογραφικού Σημειώματος και όσον αφορά την εμπειρία θεωρείται απαραίτητη η επιπλέον προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από Δημόσιο Φορέα ή Συμβάσεων Απασχόλησης ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη (είτε με γνήσιο υπογραφής, είτε με ψηφιακή υπογραφή) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του εργοδότη, για απόδειξη της εμπειρίας σε Ιδιωτικό Φορέα. Για την εμπειρία μετρώνται τα έτη απασχόλησης και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου.
  • Να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό.
  • Να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) αδειούχους Ηλεκτρολόγους / Εγκαταστάτες.
  • Να διαθέτει ένα ειδικό φωτισμού με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στο πεδίο του φωτισμού, με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε μελέτες φωτισμού αντίστοιχων έργων Οδοφωτισμού.
 2. Ότι διαθέτουν κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την υλοποίηση της παρούσης, υποβάλλοντας Πίνακα με την περιγραφή του Τεχνικού Εξοπλισμού τους.

δ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Οι Οικονομικοί Φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ ISO 9001 και ISO 14001, τα οποία να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4412/16.

 

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός