Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (246)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-ΧολαργούΠροκηρύσσει: ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2018-2019», προϋπολογισμού €450.000,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.(ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:45214220-8). Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ. Ο…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιφερειακών & Λοιπού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων προϊόντων βιομάζας» συνολικού προϋπολογισμού 44.739,20 €, (σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-ΧολαργούΠροκηρύσσει: ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2018», προϋπολογισμού 150.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45453000-7). Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-ΧολαργούΠροκηρύσσει: Την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης δύο(2) θέσεων περιπτέρων σε ΑΜΕΑ ή Πολύτεκνους ή Πολεμιστές Κύπρου, η οποία θα γίνει την 29-3-2018 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής κληρώσεων και σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 43/21-2-2018 απόφασή της. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων σε κτήρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού» συνολικού προϋπολογισμού 59.996,16 €, (πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018-2019, προϋπολογισμού € 550.000,00 με ΦΠΑ 24%. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός