Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (266)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού Προκηρύσσει τη διενέργεια Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός φορτηγού 4Χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα» με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού Προκηρύσσει τη διενέργεια Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και Σχολικών Επιτροπών» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η οποία θα…
Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει επαναληπτική φανερή και προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. 27857/26/10/2017 (ΑΔΑ: 6ΩΜΩΩΞ1-Ρ1Υ) αρχικής Διακήρυξης Δημάρχου, για τη μίσθωση ακινήτου, με ανάλογο αύλειο χώρο, προκειμένου να στεγαστεί σε αυτό, το 3ο Νηπιαγωγείο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Διενεργείται πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία ανθοπωλείου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10,00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ O Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), διακηρύσσει τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 1ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 74.075,25 € (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου…
Ο Δήμαρχος Παπάγου-ΧολαργούΈχοντας υπόψη: 1. Το. άρθρο 192 παρ.1 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.2. Το αρθ. 6 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981 τεύχος Α')3. Την 158/25.07.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει τα πρακτικά της από 25.07.2018 άγονης δημοπρασίας για…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 70.760,60 €, (εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ και…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός