Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (266)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 59.996,16 €, (πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ O Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), διακηρύσσει τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 68.382,55 € (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Παπάγου. Το ακίνητο θα πρέπει: να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου να είναι προσπελάσιμο να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 74.340,48€, (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτών),…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Ακύρωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 79941 του ΕΣΗΔΗΣ, λόγω μη ολοκλήρωσης του προσυμβατικού ελέγχου της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής. Ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί, βάσει των υπ’ αριθ. 4…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (ΚΩΔ. NUTS EL301) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ», προϋπολογισμού 4.000.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45211350-7). Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού και ανήκει…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Διακηρύσσει ότι: Διενεργείται πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού, Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10,00 π.μ την ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός