Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά  από  07/08/2021 ημέρα Σάββατο  έως και 16/08/2021 ημέρα Δευτέρα.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
6/τ.Α΄/15-1-2021),όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017)με τις
οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν.4071/2012
(Α΄85), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/16-3-2018).
5. Την υπ’ αριθμ. 58/10-3-2021 (ΑΔΑ: 64Π9ΩΞ1-7ΜΓ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Παπάγου–Χολαργού, σχετικά με την έγκριση του
προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2021, με κάλυψη δαπάνης υπό τη
μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4521/10-3-2021 Βεβαίωση της Ανα/τριας Προϊσταμένης
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, περί
ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό
πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις
διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 ΦΕΚ 137/Α΄) «Αρχή
Σελίδα 2 από 8
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45632/16-4-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παπάγου Χολαργού με λοιπές
αντικαταβολές», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 38584/24-5-2021 (ΑΔΑ: 62ΙΧ46ΜΤΛ6-Ν6Χ) Απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων, η σύναψη δύο
(2) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο
Παπάγου – Χολαργού, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών.
10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 39281/26-5-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (λοιπές αντικαταβολές)», προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
11. Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού (ΦΕΚ 4947 /τ.Β΄/ 06/11/2018) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9955/4-6-2021
Βεβαίωση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, περί ύπαρξης κενών θέσεων.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με κάλυψη δαπάνης
από λοιπές αντικαταβολές του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό
της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν είτε
ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα
Σελίδα 5 από 8
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα
προβλεπόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 στοιχεία και τα όρια ηλικίας της
παρ. 1 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών,
εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η
δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, μετά την
κοινοποίηση της έγκρισής της. Εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση ή
έγκριση ή τροποποίησή της από το Α.Σ.Ε.Π, η ανακοίνωση μαζί με το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-
06-2021» και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, να αναρτηθούν στο κατάστημα και
στον διαδικτυακό τόπο (www.dpapxol.gov.gr) του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Επιπλέον να
αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε
κατάστημα θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 41του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ
στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά
(Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημαρχείο Παπάγου Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός Αττικής,
απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης &
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ.κ. Χ. Σκύφτη, Ι. Κάππας, Ε.
Κομπόγιωργα, Π. Χαρδαλούπα (τηλ. επικοινωνίας: 213 2002 852, -869, -911, -871).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.
Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάϊο 2018,
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη
διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή
Σελίδα 6 από 8
δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη
συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους
αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό)
για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να
προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή
προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους
ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα και του και στον δικτυακό τόπο (www.dpapxol.gov.gr) του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο
της υπηρεσίας μας (www.dpapxol.gov.gr) · β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες
Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech