Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει τους δημότες ότι για πρώτη φορά στις εκλογές της 26ης Μαΐου θα εφαρμοστούν κάποιες αλλαγές στη διαδικασία.

Ένα ποσοστό των ψηφοφόρων του Δήμου μας, θα αλλάξει εκλογικό κέντρο από αυτό που συνήθως ψήφιζε, λόγω του ότι διεξάγονται Δημοτικές, Κοινοτικές, Περιφερειακές Εκλογές και Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα εκλογικά κέντρα του Δήμου μας διπλασιάστηκαν κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έτσι στις εκλογές της 26ης Μαΐου οι δημότες μας θα ψηφίσουν σε 2 εκλογικά τμήματα, π.χ. 1585 Α για Ευρωεκλογές και Περιφερειακές Εκλογές και 1585 Β για Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από αυτή τη φορά απέκτησαν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι νέοι που φέτος συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους. Αυτόματα στους εκλογικούς καταλόγους έχουν περιληφθεί οι δημότες που έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002.

Μπορείτε να δείτε που ψηφίζετε είτε από την πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών καταχωρώντας τα προσωπικά σας στοιχεία (ειδικός εκλογικός αριθμός, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας και ημερομηνία γέννησης), είτε από τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε από το Δήμο Παπάγου – Χολαργού στα παρακάτω τηλέφωνα:

 • 15800 Γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη – 07.00 έως 15.00
 • 213 2002917 - 07.00 έως 15.00
 • 213 2002800 – 801 - 891 : 08.00 έως 23.00

 

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Η αλλαγή στην εκλογική διαδικασία είναι ότι θα υπάρχουν χωριστά ψηφοδέλτια για το δημοτικό και για το κοινοτικό συμβούλιο.

Αν ψηφίζεις στην Εκλογική Περιφέρεια Παπάγου

Για το Δημοτικό Συμβούλιο

 • Μέχρι 3 σταυρούς για τους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Παπάγου και
 • Μέχρι 1 σταυρό για τους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Χολαργού

Για το Συμβούλιο Κοινότητας Παπάγου

 • Μέχρι 2 σταυρούς για τους Συμβούλους της Κοινότητας Παπάγου

 

Αν ψηφίζεις στην Εκλογική Περιφέρεια Χολαργού

Για το Δημοτικό Συμβούλιο

 • Μέχρι 3 σταυρούς για τους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Χολαργού και
 • μέχρι 1 σταυρό για τους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Παπάγου

Για το Συμβούλιο Κοινότητας Χολαργού

 • Μέχρι 2 σταυρούς για τους Συμβούλους της Κοινότητας Χολαργού

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

 Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
 3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παρακάτω έργου:

           9.1       Εργασίες κατεδάφισης δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ.188Ζ και 155Α, προϋπολογισμού 45.000,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Δημήτρης Άνθης)

Στα μέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Διευθύντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

 Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Α)         Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ως άνω επιτροπή είναι:

            για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και

Β)         για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Βασσάλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Επιτροπή «Κοσμητείας» του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών και Αγίων Μυροφόρων Γυναικών του Κοιμητηρίου Χολαργού, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις λατρευτικές εκδηλώσεις, πού θα πραγματοποιηθούν με την ευκαιρία της δεύτερης Πανηγύρεως του Ναού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 11 Μαΐου 2019
17:30 -  Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’ Αρτοκλασίας και Θ. Κηρύγματος.

 

Κυριακή των Μυροφόρων 12 Μαΐου 2019
07:00 -  Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

10:15 -  Μνημόσυνο των κεκοιμημένων νέων που αναπαύονται στο κοιμητήριο του Χολαργού.
10:30 -  Λιτάνευση την Ιεράς εικόνας των Αγίων Μυροφόρων γύρω από το Ναό και τρισάγιο υπέρ όλων των κεκοιμημένων.
10:45 – Δεξίωση προσκεκλημένων στο κυλικείο του Κοιμητηρίου.

Διευκρίνηση: Ο δίσκος με τα κόλλυβα για το μνημόσυνο των νέων παιδιών, θα ετοιμαστεί με φροντίδα του Ναού. Οι γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους, μπορούν να έχουν μια φωτογραφία μαζί τους, να την τοποθετήσουν στο τραπέζι και να μετέχουν στην Θεία Λειτουργία.

Για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας έχουν προγραμματιστεί δρομολόγια των δημοτικών λεωφορείων και συγκεκριμένα:

 • Ένα δρομολόγιο το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00, με επιστροφή και
 • Δύο δρομολόγια την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 και ώρες 07:30 και στις 08:00 με επιστροφή.

Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. καλωσορίζει την άνοιξη στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Παπάγου την Κυριακή 12 Μαΐου, 11.00 - 14.00, με τραγούδια, χορούς και παιχνίδια.

Συμμετέχουν το Λύκειον των Ελληνίδων, Περιφερειακό Τμήμα Χορού Παπάγου - Χολαργού, η Χορωδία του ΚΑΠΗ και η Παιδική Χορωδία του Δήμου. 

 

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού διοργανώνει την "Ημέρα των Συλλόγων" την Κυριακή 12 Μαΐου και ώρες 17.00 έως 21.30 στο γήπεδο "Φοίβος" του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου.

Μια μεγάλη γιορτή για όλους, με επιδείξεις και δράσεις των συλλόγων της πόλης μας, τρενάκι, φουσκωτά παιχνίδια, τραμπολίνο, bungee, face painting, συναυλία με τον Αδάμ Τσαρούχη και πολλές εκπλήξεις.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, “Green Step”, η οποία απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών σχολείων, συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια και της φετινής σχολικής χρονιάς. Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης με θέμα το αστικό και το περιαστικό πράσινο της πόλης μας, τη δασοπροστασία, την οικολογική συμπεριφορά κ.α.

Κατά τη φετινή χρονιά, οι μαθητές ενημερώθηκαν για το πως μπορούν να δημιουργήσουν οι ίδιοι τις συνθήκες ώστε να αναπτυχθούν οι σχολικοί τους κήποι και εργάζονται ομαδικά πάνω στη δημιουργία Σχολικών Φυτολογίων. Με τη βοήθεια του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Πρασίνου κ. Αρτέμη Βατικιώτη και της γεωπόνου κας Χρύσας Εξάρχου, οι μαθητές των 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου και των 1ου και 5ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού, φύτεψαν πρόσφατα τα δικά τους λαχανικά, καλλωπιστικά φυτά και δεντράκια στους κήπους των σχολείων τους.

Επιδίωξη της δημοτικής αρχής μέσα από την εκστρατεία «Green Step», της οποίας υπεύθυνη είναι η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, κα Κατερίνα Γκούμα, είναι οι νέοι της πόλης μας να κατανοήσουν μέσα από τη γνώση και από εμπειρίες τα προβλήματα του περιβάλλοντος, την αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος και φυσικά να διαμορφώσουν αξίες και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στην προστασία του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης επ' ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Παναγίας Φανερωμένης στις 22 & 23 Αυγούστου  2019, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  για χορήγηση άδειας συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δήμο μας η άσκηση προσομοίωσης δασικής πυρκαγιάς «ΦΑΕΘΩΝ 2019», όπου εξετάστηκε το σενάριο εξέλιξης πυρκαγιάς στον Υμηττό.

Η άσκηση διοργανώθηκε από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία και εθελοντικές ομάδες.

Από την πλευρά του Δήμου μας συμμετείχαν το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, η δημοτική αστυνομία και η εθελοντική ομάδα «Δασοπροστασία Παπάγου – Χολαργού».

Οι φορείς του Δήμου μας ανταποκρίθηκαν άριστα στην εν λόγω άσκηση που αποτελεί ένα από τα μέσα προετοιμασίας στο πλαίσιο διαχείρισης μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Συγχαρητήρια στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ. Θανάση Αυγουρόπουλο, στον Προϊστάμενο κ. Γιώργο Θεοχάρη, στην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου κα Ειρήνη Βεντουζά, στο προσωπικό του δήμου μας και φυσικά στη ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. για την προετοιμασία και την επιτυχή συμμετοχή τους.

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού διοργανώνει εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας, το Σάββατο 11 Μαΐου στις 18.00 στη Βίλα Σαλίγκαρου, όπου τα παιδιά θα ετοιμάσουν δώρα για τις μαμάδες τους.

Μια γιορτή με μουσική, τραγούδι, ανθοκομική έκθεση, bazaar βιβλίων και κεράσματα. 

Αετιδέων 57, Χολαργός - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων αποτελεί ένα από τα μέσα προετοιμασίας στο πλαίσιο διαχείρισης μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας διοργανώνει άσκηση για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών και διαχείρισης των επιπτώσεων αυτών, με την κωδική ονομασία «ΦΑΕΘΩΝ 2019» η οποία θα διεξαχθεί στις 7 και στις 8 Μαΐου 2019 με δύο σκέλη.

Το πρώτο σκέλος (στις 7-5-2019) αφορά άσκηση πεδίου με την ενεργή συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας στα πλαίσια της ευρύτερης κινητοποίησης του μηχανισμού για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Υμηττού, στα όρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. Θα εξεταστούν στο σενάριο εξέλιξης της δασικής πυρκαγιάς η κινητοποίηση του μηχανισμού και οι δράσεις των εθελοντικών οργανώσεων, ενώ θα υπάρξει και δράση ενημέρωσης των πολιτών τόσο για την ίδια την άσκηση όσο και για θέματα που αφορούν την προστασία από δασικές πυρκαγιές με τη διανομή και σχετικού έντυπου ενημερωτικού υλικού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.

Η άσκηση σχεδιάστηκε από ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία, την Εθελοντική Ομάδα "Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα" καθώς και του ειδικευμένου εθελοντή πολιτικής προστασίας για θέματα δασικών πυρκαγιών κ. Μιλτιάδη Αθανασίου. Τηνάσκηση θα υποστηρίξουν, εκτός από τους προαναφερθέντες φορείς και τις Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας της περιοχής του συμβάντος, ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, το ΕΚΑΒ, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Αθηνών, το Πανελλήνιο Σωματείο Ασφαλείας "Οδυσσέας" και η Πανελλήνια Ένωση Χειριστών ΣμηΕΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την ως άνω απόφασή του εισηγείται την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 168 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου για:

 1. καθορισμό χρήσης ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο και από τη διαχειριστική μελέτη περίγραμμα, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τις ενδείξεις ΑΒΓ…..Α και
 2. καθορισμό Ερυθράς Γραμμής στα υφιστάμενα κτίσματα-βοηθητικοί χώροι αθλοπαιδιών – αναψυχής, όπως φαίνονται με τα στοιχεία αβγδα, στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθ. 105/2019 απόφασης με ΑΔΑ: 67ΘΥΩΞ1-13Φ μαζί το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, θα είναι αναρτημένα στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Αναστάσεως 90, Τ.Κ. 156 69 Παπάγου), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr)

Γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά της απόφασης για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο, οι οποίες υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Τ.Κ. 155 62 Χολαργός).

Πληροφορίες στο τηλ. 213 20 27 121, κ. Δανάη Δουγέκου.  

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

  

Χριστίνα Βασσάλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την ως άνω απόφασή του εισηγείται την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 180-181 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου για:

 1. τη θεσμοθέτηση νέας ερυθράς γραμμής στο σημείο, όπως φαίνεται στο συνοδεύον την απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα και με στοιχεία ΑΒΓΔΑ. Το περίγραμμα της ερυθράς καλύπτει επιφάνεια 250,00 τ.μ. Το κτίριο θα έχει χρήση εκδηλώσεων ψυχαγωγίας και πολιτισμού με τους βοηθητικούς του χώρους και δε θα υπερβαίνει τα 150,00 τ.μ. ισογείου κτίσματος, με υπόγειο εντός του καθορισμένου περιγράμματος,
 2. κατάργηση ενός εκ των δύο περιγραμμάτων του Δ/τος του 1953, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό και τροποποίηση του παραμένοντος περιγράμματος με προτεινόμενη επιφάνεια 250,00 τ.μ. και με στοιχεία ΖΗΘΕΖ για ισόγειο κτίσμα με υπόγειο.

Το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθ. 104/2019 απόφασης με ΑΔΑ: ΩΧΡΟΩΞ1-ΙΕΥ μαζί το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, θα είναι αναρτημένα στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Αναστάσεως 90, Τ.Κ. 156 69 Παπάγου), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr)

Γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά της απόφασης για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο, οι οποίες υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Τ.Κ. 155 62 Χολαργός).

Πληροφορίες στο τηλ. 213 20 27 121, κ. Δανάη Δουγέκου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Χριστίνα Βασσάλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η πρώτη Μαθητική Ανθοκομική Έκθεση των Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης μας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Μαΐου και ώρα 10.00 στην "Ομπρέλα" του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου. 

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία των παιδιών η οποία στηρίζεται από τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού και συγκεκριμένα από τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

O Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού κύριος Ηλίας Αποστολόπουλος και ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ κύριος  Δημήτριος Οικονόμου σας προσκαλούν  στη θεατρική παράσταση «Τα φρούτα του ….. πνεύματος !» από τη θεατρική ομάδα του Δ.Ο.Π.Α.Π. με καθηγήτρια την κυρία Κατερίνα Μπλάτσου.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως και τις 5 Μαίου στις 20:30 μ.μ στο Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού (Λεωφ. Περικλέους 55)

Το έργο παίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί την μοναδική κωμωδία του Λέο Τολστόι. Η μετάφραση και η δραματουργική επεξεργασία  είναι της  θεατρολόγου Κατερίνας Μπλάτσου.  

Μια αποδημητική σάτιρα για τους πλούσιους, που -παρά τη μόρφωσή τους- παρουσιάζονται πιο προληπτικοί κι από τους «αγράμματους» δούλους τους. Το έργο διακωμωδεί την επιπολαιότητα και τη φιλοδοξία των πλουσίων σε αντίθεση με τη σκληρή μοίρα των φτωχών χωρικών.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη

Σε συνέχεια αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων σχετικά με το τραγικό συμβάν του θανάτου 26χρονης χθες στου Παπάγου, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Την Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 22.42 κάτοικος της περιοχής του Παπάγου ειδοποίησε στο κέντρο της ιδιωτικής εταιρείας που υλοποιεί περιπολίες στην πόλη μας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ασφαλής Γειτονιά», για ασυνήθιστους θορύβους σε παρακείμενη οικία.

Στις 22.45, το περιπολικό της εταιρείας που βρισκόταν στην περιοχή έφτασε στο σημείο, όπου βρισκόταν ήδη περιπολικό της ΕΛΑΣ και διαπιστώθηκε ότι η άτυχη κοπέλα είχε βρει τραγικό θάνατο μετά από πτώση της από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.

Του συμβάντος επιλήφθηκε η ΕΛΑΣ η οποία και διεξάγει έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

 

 

Βασίλης Σιαμάνης

Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγράμματος «Ασφαλής Γειτονιά»

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός