ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 90-2019: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ" ΚΛΠ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Την Έγκριση του με Αριθ. Πρωτ. 13021/ 24-5-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών Προμήθειας Ηλεκτρονικού – Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Σχετικών Υπηρεσιών, του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Περιφερειακών”.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός