ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 88-2019: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ", ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.922.500,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Την Έγκριση του από 20-5-2019 Πρακτικού Ι της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου
ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
β. Την ανάδειξη του Συμμετέχοντα “ERGMASIN DEALS RC”, ως Προσωρινού Ανάδοχου του ανωτέρω Έργου,
αντί ποσοστού Έκπτωσης 58,71 %.
γ. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του
Ν. 4412/2016.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός