ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 65-2019: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ" ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 9586/15-4-2019 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, που συντάσσονται από τη Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών, του Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ».
β. Την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «GYMPARK (ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.)», ως Οριστικού
Αναδόχου του ανωτέρω Διαγωνισμού και έως του ποσού των εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ
και είκοσι οκτώ λεπτών (70.335,28 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός