ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 32-2019: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ" ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Το με αριθ. πρωτ. 4210/15-2-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, που συντάσσονται από τη Δ/ση Τεχνικών
Υπηρεσιών
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 4210/15-2-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, που συντάσσονται από τη Δ/ση
Τεχνικών Υπηρεσιών, για την Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός