ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30-2019: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Το από 18-2-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών :
«Ενεργειακή αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων
χώρων - Εφαρμογές smart cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού».
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Την Έγκριση του από Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών
Ανεξαρτήτου Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις υπηρεσίες: «Ενεργειακή αναβάθμιση –
Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων χώρων - Εφαρμογές smart cities, με
Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού».

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός