Αρ. Απόφασης 136-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

Την εισήγηση του Προέδρου.

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 14717/25-6-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης

προσφορών, περί «Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού

Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά

βάσει τιμής για την προμήθεια - υπηρεσία με τίτλο «εγκατάσταση χλοοτάπητα» και γνωμοδότησης προς

την Οικονομική Επιτροπή για ανάδειξη οριστικού αναδόχου».

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός