Αρ. Απόφασης 78-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 & 2 ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018" ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου.

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Την Έγκριση των με αριθ. πρωτ. 6569/21-3-2018 και 7087/27-3-2018 Πρακτικών Νο 1 και Νο 2

αντίστοιχα, της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμήθειας

Ηλεκτρολογικού Υλικού, για τον ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της προμήθειας:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018».

β. Την

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός