Αρ. Απόφασης 75-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου.

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 7678/3-4-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και

Αξιολόγησης Προσφορών, για το συνοπτικό Διαγωνισμό : «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των

γραφείων σε κτήρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού» έως του ποσού των 46.050,00€ πλέον

ΦΠΑ, ήτοι έως του ποσού των 57.102,00€.

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός