Αρ. Απόφασης 291-2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Τα άρθρα 203 - 207 του Ν.3463/ΦΕΚ 114Α/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Γνωμοδότηση επί του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού έτους 2018 και υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αριθμός Απόφασης: 291  Τα άρθρα 63 και 266 του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/2010, όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν. 4172/ΦΕΚ 167Α/2013 και ισχύει.  Τις Διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 185/ΦΕΚ 221Α/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' βαθμού», όπως τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 89/ΦΕΚ 213Α/2011 και ισχύουν  Την Υπουργική Απόφαση 41179/ΦΕΚ 2970Β/2014 «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019»  Την τήρηση της Νόμιμης Διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Γνωμοδοτεί θετικά, αναφορικά με το συνταχθέν Σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού έτους 2018 .

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός