Αρ. Απόφασης 237/17-10-2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ > κλπ

H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει : α. Την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο «ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου», με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού. β. Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου». γ. Τους όρους της διακήρυξης και τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 2017203 μελέτης με τίτλο «ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου» της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου, ως ακολούθως :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός