Αρ. απόφασης 31/24-2-2017 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων προϊόντων

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της

- Την εισήγηση της προέδρου

- Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Τη Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων προϊόντων βιομάζας».

β. Την έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2017030 μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων προϊόντων βιομάζας» της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου, ως ακολούθως

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός