Αρ. απόφασης 30/24-2-2017 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» και γνωμοδότηση για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της

- Την εισήγηση της προέδρου

- Τα ανωτέρω Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Εργασιών – Υπηρεσιών.

- Την τήρηση της Νομιμότητας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Την έγκριση των με αριθ. πρωτ. 3002/14-2-2017 και 3135/16-2-2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Εργασιών – Υπηρεσιών, για το διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

β. Την ανάδειξη της εταιρίας «ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ», ως προσωρινού Αναδόχου για τον διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» συνολικής αξίας 39.840,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός