Αρ. απόφασης 28/ 24-2-2017 Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2017

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της

- Την εισήγηση της προέδρου

- Το από 24-2-2017 Πρακτικό κλήρωσης

- Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Εγκρίνει το από 24-2-2017 Πρακτικό κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπών προμηθειών και εργασιών – υπηρεσιών έτους 2017 του Δήμου.

β. Συγκροτεί τις Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, για το έτος 2017 και ορίζει τους Προέδρους αυτών, ως ακολούθως :

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός