Αρ. απόφασης 24/8-2-2017 Άσκηση Ενδίκου μέσου

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της προέδρου

2. Την από 3-2-2017 Γνωμοδότηση του επί παγία Αντιμισθία Δικηγόρου του Δήμου κ. Παναγιώτη Πούλιου

3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Τη ΜΗ Άσκηση, ( από μέρους του Δήμου), του Ένδικου Μέσου της Έφεσης κατά του Χρήστου Σαξώνη και της υπ’αριθ. 18/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν της Παραίτησης του ενάγοντος Χρήστου Σαξώνη από οποιαδήποτε επιδικασθείσα ή μη απαίτησή του,

όπως αυτή (Παραίτηση), αποτυπώνεται λεπτομερώς στη με αριθ. πρωτ. 1667/27-1-2017 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός