Αρ. απόφασης 22/8-2-2017 Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της προέδρου

2. Τη με αριθ. πρωτ. 2090/2-2-2017 Γνωμοδότηση του επί παγία Αντιμισθία Δικηγόρου του Δήμου κ. Παναγιώτη Πούλιου

3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την Άσκηση του Ενδίκου μέσου της Έφεσης, κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΕΛ Α.Ε.» και της υπ’αριθ. 7375/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, οριζόμενων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου κ.κ. Νικόλαου

Γεωργακόπουλου και Παναγιώτη Πούλιου, στους οποίους δίνεται η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να ασκήσουν το αμέσως ανωτέρω ένδικο μέσο της έφεσης και να παραστούν ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου προς συζήτηση και υποστήριξη αυτού με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, από κοινού ή

υφ’εκάστου κεχωρισμένως.

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός