Αρ. απόφασης 21/8-2-2017 Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο:«Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου», προϋπολογισμού € 396.800,00 με τον ΦΠΑ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της προέδρου

2. Το από 3-2-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων.

3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Την έγκριση του από 3-2-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων.

β. Την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης «ΒΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», ως αναδόχου του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου», με μέσο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα και σαράντα πέντε τοις εκατό (61,45%)

και συνολικό ποσό σύμβασης με τον ΦΠΑ € 153.097,02.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός