Αρ. απόφασης 17/27-1-2017 Άσκηση ενδίκου μέσου και ορισμός δικηγόρου

Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της προέδρου

2. Την από 26-1-2017 Γνωμοδότηση του, με έμμισθη εντολή, Δικηγόρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Παναγιώτη Πούλιου

3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την Άσκηση του Ενδίκου Μέσου της Διαταγής Απόδοσης Μισθίου και Μισθωμάτων κατά του Φώτιου Μποφίλιου ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, οριζόμενων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου και Παναγιώτη Πούλιου, στους οποίους δίδεται η εντολή, η

πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να ασκήσουν το αμέσως ανωτέρω ένδικο μέσο της διαταγής απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, από κοινού ή υφ’εκάστου κεχωρισμένως

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός