Αρ. απόφασης 16/27-1-2017 Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της προέδρου

2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει :

α. Τη Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια βενζίνης Δήμου Παπάγου – Χολαργού» συνολικού προϋπολογισμού 53.940,00 €.

β. Τους Όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 124/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως ακολούθως

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός