Αρ. αποφ. 114/2016 Εξέταση της υπ’αριθ. πρωτ. 14757/2016 ένστασης κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη μειοδότη του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα

α. Κάνει Δεκτή την υπ’αριθ. πρωτ. 14757/10-6-2016 ένσταση της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ».
β. Αναδεικνύει Μειοδότη του ανωτέρω Έργου, την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ», με ποσοστά έκπτωσης ΕΑ=63%, ΕΒ=64%, ΕΓ=63%, ΕΔ=64%, ΕΕ=64%, ΕΣΤ=64%, ΕΖ=63% επί των ομάδων εργασιών και Εαπολ=68% επί των απολογιστικών εργασιών και μέση τεκμαρτή έκπτωση ΕΜέση=0,6353. Η συνολική δαπάνη του έργου
ανέρχεται σε € 58.149,68 πλέον ΦΠΑ 24% € 13.955,92 δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης € 72.105,60.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός