Αρ. αποφ. 071/2016 "Εξέταση της υπ’αριθ. πρωτ. 8837/15-4-2016 ένστασης κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη μειοδότη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ- ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016»"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει

α. Κάνει δεκτή την υπ’ αριθ. πρωτ. 8837/15-4-2016 ένσταση του κ. Βασίλειου Φαράσογλου, κατά του από
12/4/2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την κατακύρωση του Διαγωνισμού για το έργο
: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ- ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016».

β. Κατακυρώνει τον ανωτέρω Διαγωνισμό στον κ. «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΦΑΡΑΣΟΓΛΟΥ», Μεσογείων 38, 11527 Αθήνα,
αντί ποσοστού έκπτωσης Εα=68 % επί των τιμολογημένων εργασιών, ήτοι η συνολική δαπάνη του έργου κατά την
προσφορά του ανωτέρω μειοδότη ανέρχεται σε € 44.227,64 πλέον ΦΠΑ 23% € 10.172,36 δηλαδή συνολικό ποσό
σύμβασης €54.400,00.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός