Αρ. αποφ. 047/2016 "Επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Τακτοποίηση Φρεατίων Οδοστρωμάτων», προϋπολογισμού 12.571,94€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α."

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

1) Την Απ’ ευθείας Ανάθεση κατασκευής του Έργου «Τακτοποίηση Φρεατίων Οδοστρωμάτων», προϋπολογισμού 12.571,94 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στον κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΛΛΙΑΚΟ (Κιλκίς 2 – 15562 Χολαργός, Α.Φ.Μ. 042512855 – ΔΟΥ Χολαργού με αρ. ΜΕΕΠ 7112 και ημερομηνία λήξης πτυχίου 23/5/2017 και κατηγορίας 1ης ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, αντί προσφερόμενης έκπτωσης σαράντα δύο τοις εκατό (42%), επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου και προϋπολογισμού της Μελέτης.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός