23η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (10 Ιουλίου 2019)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή Δωρεάς επίπλου, για το ΚΕΠ Χολαργού.
ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ»
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Φακέλου Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την ανάθεση της Μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού:

α. Για την Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών, τον Έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και την Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών και

β. Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α, Δ.Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», με κριτήριο Κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά, βάσει Τιμής.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός