15η Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (9 Μαϊου 2017)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 9η Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

- Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων».
- Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την πληρωμή Κάρτας Απεριορίστων Διαδρομών για τον Κλητήρα των ΚΕΠ του Δήμου.
- Έγκριση όρων διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ.188ζ ΚΑΙ 155Α » - Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών» συνολικού προϋπολογισμού 33.108,00€, των όρων διακήρυξης και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2017036 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
- Αποδοχή Δωρεών σε Τρόφιμα, από Ιδιώτες, Επιχειρήσεις και Συλλόγους, προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2016.
- Άσκηση ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Αποστολόπουλος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός