03η Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (27 Ιανουαρίου 2017)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 27η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης :

1.Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2. Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής, για το έτος 2017.
3. Έγκριση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2016» :
α. Αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής.
β. Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.
γ.Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
4. Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου», προϋπολογισμού € 396.800,00 με τον ΦΠΑ.
5. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια βενζίνης Δήμου Παπάγου – Χολαργού» συνολικού προϋπολογισμού 53.940,00 €, των όρων διακήρυξης (με συμπλήρωση τυποποιημένου έντυπου υπεύθυνης δήλωσης -ΤΕΥΔ) και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 124/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός