15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (30 Ιουνίου 2015)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2. Έγκριση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
3. Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Ταχυδρομικών τελών.
4. Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Ταχυδρομικών τελών.
5. Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση Κτηματολογικών Φύλλων ακινήτων του Δήμου.
6. Απ’ ευθείας ανάθεση : «Προμήθεια Βενζίνης για τα οχήματα του Δήμου και Πετρελαίου Θέρμανσης για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΚΜΕΠΑ».
7. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 18/2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
8. Εξέταση ένστασης της K/Ξ «ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ & ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», κατά του πρακτικού του διαγωνισμού της 16-06-2015 του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Βουτσινά αρ. 51».
9. Κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΡ.51».
10. Κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου : «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2015».
11. Έγκριση Όρων Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού, για επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου, με τίτλο : «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, έτους 2015».
12. Έγκριση Όρων Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για επιλογή Αναδόχου , για την κατασκευή του Έργου : « Εργασίες Επισκευών Μονώσεων, στο Κυλικείο του Κοιμητηρίου Δημ. Κοινότητας Παπάγου.
13. Κήρυξη ως Άγονου του από 19-3-2015 Διαγωνισμού για τη μίσθωση δύο ακινήτων από το Δήμο, λόγω μή παρουσίας ενδιαφερομένων.
14. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : « Αντιστήριξη όμορων ιδιοκτησιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της συμβολής Βερσή και Αλευρά».
15. Έγκριση Όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο : «Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού στην οδό Βερσή και Αλευρά της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (99.990,64 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 42/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Βαλυράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός