04η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (19 Φεβρουαρίου 2016)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 19η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2. Καθορισμός Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας, για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημαρχείου.
3. Απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης : «Οριστική Μελέτη, με Τεύχη Δημοπράτησης Κύριων Αγωγών Αποχέτευσης Ομβρίων, Λεκάνης Απορροής οδού Υγείας», Προϋπολογισμού 17.772,54€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
4. Έγκριση Πρακτικού του Διαγωνισμού για την Προμήθεια: «Προμήθεια ενός (1) Αναρροφητικού Σαρώθρου, ωφέλιμης χωρητικότητας 3,5 – 4 m3
5. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 12/2016 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας       και Πρασίνου.
6. Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού" συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 29.993,55€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% με κριτήριο             κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
7. Αποδοχή Δωρεών.
8. Άσκηση Ενδίκων Μέσων και ορισμός Δικηγόρου.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός