Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Αρ. απόφ. 67/2023 "Επικύρωση Κανονισμού Λειτουργίας της Εθελοντικής Δασοπροστασίας Παπάγου - Χολαργού"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης:

A. τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εθελοντικής Δασοπροστασίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.), αποτελούμενο από τους κάτωθι:
➢ Στέλιος Φούρναρης - Επικεφαλής
➢ Νίκος Χαραλαμπόπουλος - Γραμματέας
➢ Γιώργος Έψιμος - Μέλος
➢ Δημήτρης Καλογρίδης - Μέλος
➢ Άγγελος Σεφεριάδης - Μέλος
➢ Σέργιος Γαλάτης - Μέλος
➢ Παντελής Μπόνος - Μέλος
➢ Κώστας Σμαίλης - Μέλος
➢ Έλενα Παπανικολάου - Μέλος

B. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εθελοντικής Δασοπροστασίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.), ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.)
Η Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.), λειτουργεί ως εθελοντική Δημοτική Ομάδα σε συνεργασία με το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Έχει ως έδρα το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Παπάγου - Χολαργού «Χρήστος Πετράκης» (πυροφυλάκειο ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.), τέρμα οδού Αναστάσεως, παραπλεύρως του Κοιμητηρίου Χολαργού.
Οι δράσεις της αφορούν σε θέματα πολιτικής προστασίας, ανάπτυξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος εν γένει και ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής στην οποία ευρίσκεται ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού και της δασικής περιοχής με την οποία συνορεύει και σε επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης στον αναφερόμενο τομέα.
Η Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.), είναι εθελοντική ομάδα καταχωρημένη στο μητρώο εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αριθμό μητρώου 14/2012 και με την ιδιότητά της αυτή, δύναται να συμμετάσχει σε δράσεις / επιχειρήσεις της πολιτικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης και εκτός του ανωτέρου τομέα όταν αυτό ζητηθεί από κάθε Κρατική Αρχή.
Η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. είναι αυτοτελής και αυτοδιοίκητη εθελοντική οργάνωση και αναφέρεται απ’ ευθείας στον εκάστοτε Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού, ενώ συνεργάζεται στενά με το αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου προΐσταται ο εκάστοτε Επικεφαλής.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Δασοπροστασίας Δήμου Παπάγου - Χολαργού είναι:
1. Η συμβολή στην ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ και σε περίπτωση πυρκαγιάς μέσω της ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ της και ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ των κρατικών υπηρεσιών κατά τη ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ.
2. Η επικούρηση και η παροχή συνδρομής στις εμπλεκόμενες τακτικές κρατικές δυνάμεις στην αντιμετώπιση εκδηλωμένων φυσικών καταστροφών μεγάλης κλίμακας (σεισμοί, πλημμύρες,χιονοπτώσεις, ανεμοθύελλες, έρευνας και διάσωσης) καθώς και συμβολή σε περιπτώσεις υγειονομικής κρίσης π.χ. πανδημίες κ.λπ.
3. Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του φυσικού περιβάλλοντος.
Για την επιτυχία των ανωτέρω εισηγείται στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Επιπρόσθετα:
• Διαδίδει συστηματικά με κάθε πρόσφορο μέσο την ανάγκη προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.
• Συγκεντρώνει σε εθελοντική αποκλειστικά βάση άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν και συντονίζει τη δράση τους.
• Στα πλαίσια του σκοπού αυτού συνεργάζεται με άλλες ομάδες ή υπηρεσίες που έχουν παραπλήσιους στόχους.
• Επιδιώκει μέσω της ετήσιας εκπαίδευσης των μελών της και άλλες επιμορφωτικές δράσεις, όπως σεμινάρια, διαλέξεις κ.λπ. να βελτιώνει το γνωστικό επίπεδο και τις δεξιότητες των μελών της.
• Συγκροτεί ομάδες εργασίας, με στόχο τη μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την εισήγηση προτεινόμενων λύσεων προς τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμβάλλει με κάθε πρόσφορο μέσο την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έχει ιδρυθεί.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συντονίζει τη δράση της Εθελοντικής Δασοπροστασίας Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.). Αποτελείται από πέντε (5) έως και έντεκα (11) ισότιμα μέλη, τα οποία διακρίνονται για τη συνέπεια, την προσφορά και την αφοσίωσή τους, στο σκοπό της Εθελοντικής Δασοπροστασίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
Ο απερχόμενος Επικεφαλής προτείνει τον νέο Επικεφαλής και τα μέλη του Δ.Σ. με τη σύμφωνη γνώμη των μελών του απερχόμενου Δ.Σ. Στη συνέχεια το νέο Δ.Σ. υποβάλλεται για έγκριση στο Δ.Σ. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, κατά τη λήξη της θερμοπυρικής περιόδου (εκτός αν οι συνθήκες επιβάλλουν παράταση της θητείας του) και έχει διάρκεια ενός (1) έτους.
Ενεργά μέλη Δημοτικών παρατάξεων ή αιρετοί μπορούν να συμμετέχουν ως απλά μέλη της ομάδας, αλλά δε δύναται να αποτελούν μέλη του Δ.Σ. της Εθελοντικής Δασοπροστασίας Παπάγου - Χολαργού.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 ημέρες και συγκαλεί ανοιχτή συνεδρίαση όλων των μελών της ομάδας μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες. Έκτακτα συνεδριάζει όποτε το ζητήσει ένα (1) τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ., ή ο Επικεφαλής ή ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
Το Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 50% των μελών του.
Όλες οι αποφάσεις, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για περισσότερες από δύο (2) τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι θέτει εαυτόν εκτός Δ.Σ.
Κατά τη θερμοπυρική περίοδο, κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται να κάνει τουλάχιστον τρεις (3) βάρδιες την εβδομάδα, να επιβλέπει την εφαρμογή του κανονισμού και να επιλύει κάθε πρόβλημα που προκύπτει, βάσει των αποφάσεων του Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Στη ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. γίνονται δεκτά ως μέλη όσοι ενδιαφέρονται για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής μας, έχουν το δικαιοπρακτικό δικαίωμα και έχουν παρακολουθήσει τη βασική εκπαίδευση της ομάδας για αυτό.
Ως βασική εκπαίδευση ορίζεται η εκπαίδευση που γίνεται από την ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και περιλαμβάνει τα εξής:
• πυροσβεστικά οχήματα (πρώτη προσβολή - επικούρηση πυρκαγιάς),
• τεχνικές πεζοπόρου (κίνηση πεζοπόρου - Μ.Α.Π. - αγκύρωση, απαγκίστρωση σε δασική πυρκαγιά - οριοθέτηση καμένου άκαφτου),
• τηλεπικοινωνίες (χρήση VHF - κανόνες - πρωτόκολλα),
• κοπή δέντρων.
Με την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης χορηγείται υπογεγραμμένη βεβαίωση παρακολούθησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να προτείνει ή να αναφέρει στο Δ.Σ. της ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. οποιοδήποτε ζήτημα επιθυμεί, ώστε αυτό να επιλυθεί, βελτιωθεί ή συζητηθεί. Εάν η πρότασή του εγκριθεί, το μέλος παρουσιάζει σχέδιο και χρονοδιάγραμμα προτεινόμενων ενεργειών, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό της υλοποίησης τους, με απολογισμό προόδου στο Δ.Σ.

Τα μέλη παραλαμβάνουν υπ’ ευθύνη τους:
• Στολή της Δασοπροστασίας, γνωρίζοντας ότι:
➢ τη στολή της ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. θα τη χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή των δράσεων της ομάδας,
➢ η στολή είναι ανακλητή, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να την παραδώσει στο Δ.Σ. της ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ., εφ' όσον για οποιονδήποτε λόγο δε συμμετέχει πλέον στη ζωή και τη δράση της ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ., αλλά ακόμη και εάν αυτό του ζητηθεί για οποιονδήποτε λόγο από το Δ.Σ.
• Μέσα Ατομικής Προστασίας και εξοπλισμό, τα οποία προσέχουν με ευλάβεια μέχρι να τα παραδώσουν στον εκάστοτε υπεύθυνο. Αν κατά την παράδοση υλικό ή εξοπλισμός βρεθεί φθαρμένος ή κατεστραμμένος (εκτός αν η φθορά ή βλάβη έχει προέλθει κατά τη διάρκεια δράσης Πολιτικής Προστασίας), το μέλος της ομάδας υποχρεούται στην αντικατάστασή τους.

Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στη ζωή και δράση της Εθελοντικής Ομάδας, εφαρμόζοντας πιστά, την ελάχιστη υποχρέωση δύο (2) τουλάχιστον βαρδιών την εβδομάδα, κατά την αντιπυρική περίοδο εκτός αν αποδεδειγμένα δε δύναται να συμμετάσχουν.

Σε περίπτωση που μέλος συστηματικά δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά ή παραβιάζει τις αποφάσεις του Δ.Σ. και ιδιαίτερα τους κανόνες ασφαλείας, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ.
Τα μέλη προσφέρουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ τις υπηρεσίες τους, για την προστασία του δάσους και την καταπολέμηση των πυρκαγιών και επί προσθέτως δράσεις Πολιτικής Προστασίας (πλημμύρες, σεισμοί, χιονοπτώσεις κ.λπ.).
Εκτελούν τα καθήκοντά τους (δασοπροστασία, δασοπυρόσβεση, δράσεις πολιτικής προστασίας και δράσεις αναβάθμισης του περιβάλλοντος) και αναλαμβάνουν τις ευθύνες που απορρέουν από αυτά.

Είναι συνεπή ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιών τους. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος κωλύεται να εκτελέσει μια προγραμματισμένη υπηρεσία, ειδοποιεί έγκαιρα ώστε να αντικατασταθεί.
Συνεργάζονται πρόθυμα με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας.
Διατηρούν το χώρο τους (πυροφυλάκειο, παρατηρητήριο κ.λπ.) καθαρό και τακτοποιημένο.
Όταν κινούνται στο χώρο επιτήρησης, οδηγούν τα οχήματά τους με σύνεση, προσοχή και ασφάλεια!

ΕΙΝΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ, ΔΕΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝ!!!
ΤΗΡΟΥΝ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Διαβάστηκε 86 φορές

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech