Αρ. απόφ. 322/2018 “Έγκριση ολικής κατάπτωσης υπέρ του Δήμου και εις βάρος της εταιρείας «Δ. ΖΙΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού 13.200,00€, λόγω παράβασης άρθρων του υπ’ αριθ. πρωτ. 10934/13-05-2016 συμφωνητικού μίσθωσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την ολική κατάπτωση υπέρ του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και εις βάρος της εταιρείας «Δ. ΖΙΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» νυν «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998617451, της υπ. αριθ. 722494/12-05-2016 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού δεκατριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (13.200,00€), η οποία ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην παραπάνω Τράπεζα, για την καλή εκτέλεση των όρων τού υπ΄ αριθ. 10934/13-05-2016 συμφωνητικού μισθώσεως, λόγω παραβίασης των όρων τού συμφωνητικού μίσθωσης κυλικείου του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 206 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός