Αρ. απόφ. 213/2018 “Έγκριση αποστολής αιτήματος, για αρχική πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 127

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 127/2018 (ΑΔΑ: ΩΓ3ΓΟΛΝ6-ΩΝΗ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε η αποστολή αιτήματος, για αρχική πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», συνολικά τριών (3) ατόμων, των κάτωθι ειδικοτήτων και αριθμού θέσεων:

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Διαβάστηκε 132 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός