Αρ. απόφ. 208/2018 “Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - τακτοποιητικού τού έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - τακτοποιητικού τού έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «Κοινοπραξία Δ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ - Ε. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε 60.015,00€, εκ των οποίων 48.399,19€ για εργασίες και πρόβλεψη αναθεώρησης και 11.615,81€ για Φ.Π.Α. .

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 121 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός