Αρ. απόφ. 207/2018 “Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Σκοπός σύνταξης του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα, ήταν γιατί προέκυψε αυξομείωση των συμβατικών εργασιών και προστέθηκε μια νέα εργασία: η κατασκευή κάγκελου απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους πάνω από το τοιχίο, για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών.

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνετάχθη σύμφωνα με τις διατάξεις τής ισχύουσας νομοθεσίας Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, Ν. 1418/84 και Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα.

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) που υποβάλλουμε προς έγκριση, δεν παρουσιάζει υπέρβαση και κλείνει σε ισοζύγιο δαπάνης με τον αρχικό προϋπολογισμό προσφοράς. Η νέα εργασία θα απορροφηθεί εξ’ ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα.

Η δαπάνη για την ολοκλήρωση της παρούσας εργολαβίας (με Φ.Π.Α. 24%) προτείνεται στα 42.300,00 ευρώ έναντι 42.300,00 ευρώ της σύμβασης (με Φ.Π.Α. 24% ευρώ αντίστοιχα).

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Διαβάστηκε 192 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός