Αρ. απόφ. 201/2018 “Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2018194 μελέτη τού τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας - Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων και βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία, προϋπολογίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (251.174,40€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6278.0001 του προϋπολογισμού τού Δήμου για το οικονομικό έτος 2019, ενώ θα προβλεφθεί και η σχετική πίστωση σε αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 4412/2016.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 99 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός