Αρ. απόφ. 194/2018 “Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, άξονας προτεραιότητας (10) «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», ο οποίος

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση: 

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

  1. τη συμμετοχή τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού ως δικαιούχου και την υποβολή σχετικής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, άξονας προτεραιότητας (10) «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με την πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068 και τίτλο: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες», 
  1. την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου: για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, τον ορισμό της ομάδας έργου, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας τυχόν απαιτηθεί για την υποβολή τής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020.

 

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 135 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός