Αρ. απόφ. 189/2018 “Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 57/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 57/2018 (ΑΔΑ: ΩΥ1ΙΟΛΥΡ-ΣΜΡ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός ειδικότητας, για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 132 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός