Αρ. απόφ. 188/2018 “Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018-2019, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 123/20

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 123/2018 (ΑΔΑ: ΩΒΓΙΟΛΝ6-99Λ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018-2019, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, συνολικά πέντε (5) ατόμων, σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 97 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός