Αρ. απόφ. 171/2018 “Έγκριση διενέργειας διεθνών ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός εκσκαφέα - φορτωτή και ενός φορτηγού 4Χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τη διενέργεια (δυο διαφορετικών) διεθνών ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός εκσκαφέα - φορτωτή και ενός φορτηγού 4Χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2018040 μελέτη της Δ/νσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου.

Η δαπάνη για τη συνολική προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 130.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους Κ.Α. 60.7132.0001 και 60.7132.0002 έτους 2018 του προϋπολογισμού τού Δήμου και θα εγγραφεί σε αντίστοιχους του 2019 σε περίπτωση μη τελεσφορήσεως του διαγωνισμού. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ.

Η διαδικασία της προμήθειας των εν λόγω μηχανημάτων έργου / οχημάτων θα πραγματοποιηθεί με δυο διαφορετικούς διεθνείς ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, λόγω του διαφορετικού κριτήριου κατακύρωσης για το κάθε ένα από αυτά ήτοι:

  • 1ος Προμήθεια ενός εκσκαφέα - φορτωτή, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας - τιμής.
  • 2ος Προμήθεια ενός φορτηγού 4Χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι όροι των διαγωνισμών θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 286 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 21 Αυγ 2018

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός