Αρ. απόφ. 170/2018 “Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Σχολικών Επιτροπών»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Σχολικών Επιτροπών», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2018136 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου και τις επιμέρους μελέτες τού Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 503.924,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει ανάλογους Κ.Α. του προϋπολογισμού των ετών 2019-2020, όπου και θα προβλεφθούν οι ανάλογες πιστώσεις,

 Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 276 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός