Αρ. απόφ. 155/2018 “Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017», μετά την υπ΄ αριθ. 8552/18-04-2018 εμπρόθεσμη αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Κοινοπραξία Δ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ - Ε. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ» ως αναδόχου τού έργου κατά έναν (01) μήνα, ήτοι έως 27-06-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό τής παραπάνω εισήγησης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου τού έργου, βάσει του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 322 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός