Αρ. απόφ. 154/2018 “Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση
«Κοινοπραξία Δ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ - Ε. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη τού 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε 60.247,52€, εκ των οποίων 48.586,71€ για εργασίες και πρόβλεψη αναθεώρησης και 11.660,81€ για Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 371 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός