Αρ. απόφ. 153/2018 “Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου, στις υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης..."

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου, στις υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων - εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2018153 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για τα συμβατικά τεύχη.

Ο προϋπολογισμός τής μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 297.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 358 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός