αρ. απόφ. 317/2017 "Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (τελικός - τακτοποιητικός) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) "

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (τελικός - τακτοποιητικός) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης Αμφιθεάτρου και Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

 O παρών 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εφαρμογή της μελέτης, των πραγματικών στην πράξη συνθηκών του έργου, τις ανάγκες του κτιρίου και την ακριβέστερη επιμέτρησή τους, αλλά και νέες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη, έντεχνη και λειτουργική κατασκευή τού έργου όπως αυτές φαίνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. . 

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης, καλύπτονται εν μέρει από χρήση των «επί έλασσον δαπανών» κάτω από 20% ανά ομάδα εργασιών με μεταφορά δαπανών κάτω από το 10%  του συνόλου του έργου και εν μέρει από τα απρόβλεπτα, ενώ οι τέσσερις (4) νέες τιμές μονάδος καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα.

 Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν έχουμε μεταβολή της δαπάνης της σύμβασης. 

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 381 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός