αρ. απόφ. 310/2017 "Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017278 μελέτη του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) τής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 213.100,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 51.144,00€, δηλαδή συνολικά 264.244,00€ και θα προέρχεται από πόρους του Δήμου που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό τού έτους 2018 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 15.7134.0005. Οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 4412/2016. 

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 415 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός