αρ. απόφ. 309/2017 "Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:

Α. Την εγγραφή στους Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:

 

Κ.Α.

ΑΡΧΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο (Α)

 

 

0,00€

 

 

 

 

Β. Τη μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων:

 


Κ.Α.

ΑΡΧΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

00.6031.0003

72.804,00€

72.804,00€

18.000,00€

54.804,00€

αποδοχές μονίμων νομικών

μείωση ΚΑ

10.6051.0001

139.705,00€

69.705,00€

5.500,00€

64.205,00€

εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων

μείωση ΚΑ

15.6041.0001

38.000,00€

28.000,00€

4.900,00€

23.100,00€

τακτικές αποδοχές συμβασιούχων

μείωση ΚΑ

15.6051.0001

34.000,00€

18.000,00€

4.000,00€

14.000,00€

εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων

μείωση ΚΑ

20.6051.0001

219.600,00€

114.600,00€

10.000,00€

104.600,00€

εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ

μείωση ΚΑ

20.6051.0004

61.680,00€

41.680,00€

2.500,00€

39.180,00€

εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων

μείωση ΚΑ

20.6061.0001

43.187,74€

43.187,74€

11.400,00€

31.787,74€

παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου

μείωση ΚΑ

20.6063.0007

21.000,00€

21.000,00€

2.430,50€

18.569,50€

παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

μείωση ΚΑ

20.6151.0001

250.300,00€

250.300,00€

4.269,50€

246.030,50€

δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων

μείωση ΚΑ

30.6051.0006

30.000,00€

30.000,00€

4.800,00€

25.200,00€

εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών

μείωση ΚΑ

30.6054.0004

1.920,00€

4.420,00€

1.400,00€

3.020,00€

εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων

μείωση ΚΑ

35.6041.0001

71.400,00€

53.400,00€

2.900,00€

50.500,00€

τακτικές αποδοχές συμβασιούχων

μείωση ΚΑ

35.6051.0001

51.000,00€

23.500,00€

1.500,00€

22.000,00€

εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων

μείωση ΚΑ

 

Σύνολο (Β)

 

 

73.600,00€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.600,00€

Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)

 

 
 

 

 

198.991,49€

Υπάρχον Υπόλοιπο

στο αποθεματικό

 

 
 

 

 

272.591,49€

Γενικό Σύνολο

στο Αποθεματικό

 

 
               

 

Γ. Τη μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

 

Κ.Α.

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

00.8132.0001

39.000,00€

39.000,00€

2.875,45€

41.875,45€

απόδοση στο ΜΤΠΥ οφειλών κρατήσεων μισθοδοσίας

ενίσχυση ΚΑ

10.6021.0001

150.000,00€

172.000,00€

200,00€

172.200,00€

τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου

ενίσχυση ΚΑ

20.6012.0001

324.000,00€

324.000,00€

30.000,00€

354.000,00€

αποζημίωση υπερωριακής εργασίας

ενίσχυση ΚΑ

20.6051.0002

62.400,00€

72.400,00€

600,00€

73.000,00€

εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

ενίσχυση ΚΑ

45.6011.0001

258.000,00€

235.000,00€

2.500,00€

237.500,00€

τακτικές αποδοχές μονίμων

ενίσχυση ΚΑ

45.6051.0003

9.600,00€

9.100,00€

100,00€

9.200,00€

εισφορά υπέρ ΙΚΑ

ενίσχυση ΚΑ

Σύνολο (Γ)

 

 

36.275,45€

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

272.591,49€

Σύνολο Εσόδων

   
 

 

 

36.275,45€

Σύνολο Εξόδων

   
 

 

 

236.316,04€

Υπόλοιπο στο Αποθεματικό

   

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 453 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός